Δημοσιονομική σταθεροποίηση και κράτος ευημερίας

Παρακολουθήστε εδώ μια συζήτηση για την αποτελεσματικότητα του συστήματος φορολογίας και  μεταβιβάσεων, ιδίως υπό την θεσμική μορφή της στοχευμένης κοινωνικής προστασίας, ως μηχανισμού υλοποίησης της πολιτικής δημοσιονομικής τόνωσης της οικονομίας. Το κράτος ευημερίας δεν στερεί από την κοινωνία οικονομικούς πόρους· τουναντίον συμβάλλει στην επιτάχυνση των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών και στην αύξηση του παραγόμενου προϊόντος, υπό συνθήκες μείωσης της ιδιωτικής δαπάνης.   

Share:

σχετικά άρθρα