απόψεις

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο του Ashoka Mody, Euro Tragedy: A Drama in Nine Acts, 2018, Oxford University Press, pp. 651

Το ανολοκλήρωτο καθεστώς της Ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης -του ευρώ- περιείχε εξ αρχής τους σπόρους της μελλοντικής της κατάρρευσης. Οι απαρχές του κοινού νομίσματος των ευρωπαϊκών

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο των Torben Iversen και David Soskice, Democracy and Prosperity: Reinventing Capitalism through a Turbulent Century, 2019, Princeton University Press, pp.360

Ο ρόλος του κράτους και τα όρια της πολιτικής του αυτονομίας ειδικότερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, βρίσκονται στον πυρήνα του προβληματισμού της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης,

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο του Andrew Gamble, Can the welfare state survive?, 2016, UK: Polity, pp. 125

Όπως έχει παρατηρηθεί, στην ιστορία των δυτικών κρατών πρόνοιας, διακρίνονται δύο χαρακτηριστικές τάσεις. Η πρώτη σχετίζεται με τις μακρές περιόδους σταθερότητας που διακόπτονται από δύο

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (edited by Jon Erik Dolvik, Andrew Martin), 2015, Oxford: Oxford University Press, pp. 442

Τα κοινωνικά μοντέλα περιλαμβάνουν τους θεσμούς που διαμεσολαβούν μεταξύ αυτών που προσφέρουν (εργαζόμενοι) και εκείνων που ζητούν εργασία (εργοδότες). Περαιτέρω, οι θεσμοί αυτοί διαμορφώνουν καθοριστικά

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο του Paul Collier, The Future of Capitalism: Facing the new Anxieties, 2018, London: Allen Lane, pp. 248

Η επικέντρωση της οικονομικής θεωρίας στα χρηματικά κίνητρα, μοιραία έστρεψε την προσοχή της πλειονότητας των κοινωνικών επιστημόνων όχι μόνο στις ατομικές επιθυμίες αποκλειστικά για κατανάλωση

Read More »

Θανάσης Κολλιόπουλος: Κριτική για το βιβλίο των Dustmann Christian, Eichengreen Barry, Otten Sebastian, Sapir André, Tabellini Guido, Zoega Gylfi, Europe’s trust deficit: Causes and remedies, Monitoring International Integration 1, 2017, CEPR Press, pp. 94

Το ζήτημα της επαρκούς νομιμοποίησης των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) δεν ενέσκηψε μετά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2007/8. Η συζήτηση σχετικά με το

Read More »
Search
κατηγοριες //