Δρόμοι της ανάπτυξης

Παρακολουθήστε εδώ την συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφορικώς προς τα αποτελέσματα της επένδυσης σε υποδομές μεταφορών, ειδικότερα, της επένδυσης σε μεγάλους οδικούς άξονες, στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, εν προκειμένω στις οικονομίες της νότιας Ασίας. Η οικονομική   […]

Διαφθορά: Ευχή ή κατάρα για την οικονομία;

Παρακολουθήστε εδώ μια συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων μιας έρευνας για τις συνέπειες της διαφθοράς στην οικονομία της Κίνας. Παρά την γραφειοκρατία και τα εμπόδια χρηματοδότησης – που η διαφθορά υποτίθεται ότι τα παρακάμπτει ευεργετικώς – οι κερδισμένοι της διαφθοράς είναι   […]

Κεντρικές τράπεζες και ηλεκτρονικό χρήμα

Πρέπει οι κεντρικές τράπεζες να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα; Παρακολουθήστε εδώ μια σύντομη παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων που περικλείει η ενεργός συμμετοχή των κεντρικών τραπεζών στον κόσμο των καλούμενων κρυπτονομισμάτων.

Η διασύνδεση των τραπεζών

Παρακολουθήστε εδώ μια συνοπτική και κατατοπιστική εισαγωγή στο ερώτημα για το (κατάλληλο) μέγεθος και την διασύνδεση των εμπορικών και των επενδυτικών τραπεζών, δεδομένης της εκδήλωσης μικρών και μεγάλων χρηματοοικονομικών διαταράξεων. Οι συνδηλώσεις για την ρυθμιστική και την εποπτική δράση των χρηματοοικονομικών   […]

Παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός κύκλος

Παρακολουθήστε εδώ την Hélène Rey που εξηγεί την λειτουργία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κύκλου – την συνδιακύμανση πιστωτικών μεγεθών, πιστωτικών ροών και τιμών των περιουσιακών στοιχείων – τον καθοριστικό ρόλο της νομισματικής πολιτικής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας στην πρόκλησή του και την   […]

Τομά Πικετί

Παρακολουθήστε εδώ τον Τομά Πικετί που συνοψίζει, σε λίγα λόγια, τα ευρήματα, τις διαπιστώσεις και τις συνδηλώσεις της έρευνάς του – και του Κεφαλαίου του – για τις μακροχρόνιες τάσεις συγκέντρωσης του πλούτου, την πολιτική και την οικονομική επιστήμη.

Ο κανόνας του χρυσού και το ευρώ: Διδάγματα της ιστορίας (και υπαινιγμοί)

Παρακολουθήστε εδώ τον Barry Eichengreen, έναν από τους κορυφαίους ερευνητές των διεθνών νομισματικών σχέσεων, που εξηγεί τις υποδείξεις της παραδοσιακής κανονιστικής θεωρίας των σταθερών ισοτιμιών και των άριστων νομισματικών ζωνών, καταφεύγοντας στην ιστορική εμπειρία. Και αφουγκραστείτε τους υπαινιγμούς του.

Τραπεζικός κίνδυνος

Παρακολουθήστε εδώ μια εύληπτη και ακριβή εξήγηση των θεμελιωδών αιτιών της τραπεζικής αστάθειας – η κεφαλαιακή διάρθρωση, η μόχλευση, ο δανεισμός – και, βάσει αυτής της εξήγησης, την επισήμανση των ενδεδειγμένων μέτρων ρυθμιστικής δράσης.

Η παραγωγικότητα

Παρακολουθήστε εδώ μια κατατοπιστική σύνοψη των εμπειρικών ευρημάτων της έρευνας για τους προσδιοριστικούς παράγοντες της παραγωγικότητας: ανταγωνισμός, εισαγωγές και, κυρίως, οι πρακτικές μάνατζμεντ έχουν τον πρώτο λόγο.

Ο συστημικός χρηματοοικονομικός κίνδυνος και η μηχανική μιας γέφυρας

Παρακολουθήστε εδώ μια εξήγηση της (ορθολογικώς προκαλούμενης) κρίσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, χρησιμοποιώντας την αναλογία της (μηχανικής κατασκευής και της χρήσης) της London Millenium Bridge. Με άλλα λόγια, πώς συναντώνται η μηχανική των κατασκευών και η χρηματοοικονομική μηχανική.