Συνολική προσδοκώμενη διάρκεια εργασιακού βίου (έτη)

Πηγή: Eurostat

Δαπάνες για την υγεία (% ΑΕΠ, 2018)

Πηγή: OECD, Health at a Glance 2019, Paris: OECD.  

Μερίδιο της βιομηχανίας στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (%, 2018)

Πηγή: Eurostat

Κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (% πληθυσμού, 2018)

Πηγή: Eurostat

Ποσοστιαία μεταβολή της μέσης μηνιαίας δαπάνης ανά νοικοκυριό (2008-2018, Ελλάδα)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών, 2018

Κενές θέσεις απασχόλησης (% συνολικών θέσεων απασχόλησης)

Πηγή: Eurostat

Kατανομή των μαθητών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών (2017, %)

Πηγή: Eurostat

Οι συνολικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα (εκ. ευρώ, % ΑΕΠ)

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαφορά στο προσδόκιμο ζωής γυναικών και αντρών (προσδόκιμο ζωής γυναικών-προσδόκιμο ζωής αντρών, 2017)

Τα μεγαλύτερα εμπορευματικά λιμάνια της Ευρώπης (2017)

Πηγή: Eurostat