Διαφορά εβδομαδιαίου αριθμού θανάτων το 2020 σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων των ετών 2016-2019 (ΕΕ)

Πηγή: Eurostat