Μείωση των ωρών εργασίας στις χώρες του ΟΟΣΑ

Πηγή: ΟΟΣΑ