Μερίδιο του πλούτου που κατέχει το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού (%)

Πηγή: OECD