Ποσοστιαία μεταβολή της μέσης μηνιαίας δαπάνης ανά νοικοκυριό (2008-2018, Ελλάδα)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών, 2018