Πριν από λίγες ημέρες, η εταιρεία ερευνών και επιχειρηματικών κεφαλαίων MMC Ventures, σε συνεργασία με την τράπεζα Barclays, δημοσίευσε μία (πολύ) αναλυτική έκθεση για την κατάσταση της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη (“The State of AI: Divergence, 2019”). Στην σελίδα 99 της έκθεσης σημειώνεται πως, η διερεύνηση των εργασιών, της επικέντρωσης αυτών, και της χρηματοδότησης 2.830 νεοσύστατων επιχειρήσεων, η δραστηριότητα των οποίων εμφανίζεται να αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη -και, μάλιστα, επιχειρήσεων από τις 13 περισσότερο προηγμένες χώρες της ΕΕ στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης- κατέδειξε ότι στο 60% αυτών των νεοσύστατων επιχειρήσεων η τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε πράγματι στην παραγωγή αξίας – στο υπόλοιπο 40% των επιχειρήσεων, δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είχε ονομαστική μόνον παρουσία.

Ανεξαρτήτως των λόγων που υποκινούν την (κατ’ ουσίαν) ψευδεπίγραφη επιχειρηματική συμπεριφορά αυτού του 40% των νεοσύστατων επιχειρήσεων (ενδεχομένως, η ευνοϊκή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης), και υπολογίζοντας επίσης την (ίσως υψηλή) πιθανότητα του συναφούς μετασχηματισμού αυτών των επιχειρήσεων στο μέλλον, είναι γεγονός ότι τα ευρήματα τούτης της έρευνας -και ίσως και άλλα, παρόμοια ευρήματα άλλων ερευνών- υπαγορεύουν σκέψεις και προβληματισμούς. Είναι, άραγε, τόσο άμεση και τόσο απειλητική, όσο υποστηρίζεται πολύ συχνά, η επίδραση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση; Και ακόμη, πόσο αντιπροσωπευτικές είναι οι μεταβλητές και πόσο ακριβή τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, κατά κανόνα, στην οικονομική έρευνα προκειμένου να εκτιμώνται οι μακροοικονομικές συνέπειες της τεχνολογικής προόδου; Ειδικότερα, συμβάλλουν τα προαναφερόμενα μικροοικονομικά ευρήματα -εν γένει, τα μικροοικονομικά ευρήματα τέτοιου τύπου- στην εξήγηση του παραδόξου Solow (‘η εποχή των υπολογιστών είναι εμφανής παντού, αλλά όχι και στις στατιστικές της παραγωγικότητας’); Τέλος και κατ’ επέκταση, μήπως η μελλοντική οικονομική έρευνα για την τεχνολογία πρέπει να στραφεί αποφασιστικώς στην αξιοποίηση των υφιστάμενων δεδομένων, καθώς και στην αναζήτηση και την δημιουργία πλουσιότερων βάσεων δεδομένων, στο επίπεδο των επιχειρήσεων;

ν.κ.