Δημιουργία νέων επιχειρήσεων (νέες επιχειρήσεις ως ποσοστό των υφιστάμενων, 2016)