Προς τους νομοθέτες της ακαδημαϊκής ασχήμιας των καιρών:

“For centuries, indeed at all times in the history of Western Europe, ‘education’ has meant a release from the current vulgarities of the world. Now, education is merely instruction in the current vulgarities.”

Michael Oakeshott, Notebooks, 1922-86.

(Αναρτάται φροντίδι του Π.Λ. – τον ευχαριστώ πολύ).

ν.κ.