Κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (% συνολικού πληθυσμού)

Πηγή: Eurostat