Λόγος εξάρτησης ηλικιωμένων*

Πηγή: Eurostat

*Είναι ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων (άνω των 65 ετών) που είναι οικονομικά ανενεργοί ως προς τον αριθμό των ατόμων εργάσιμης ηλικίας (15-64 ετών).