Ποσοστό νέων απασχολούμενων που εργάζονται Σαββατοκύριακα

Πηγή: Eurostat