Τρόπος εύρεσης τρέχουσας κύριας εργασίας (%, Ελλάδα)