Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται σημειώσεις των μαθημάτων «Πολιτική οικονομία Ι: Μακροθεωρία και πολιτική», «Ευρωπαϊκή οικονομία» και «Αναδιανεμητικές πολιτικές στην Ευρώπη» τα οποία διδάσκονται στους φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιλαμβάνονται, επίσης, για ιστορικούς λόγους, οι σημειώσεις του μαθήματος «Πολιτική οικονομία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», το οποίο διδασκόταν, μέχρι το 2014, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές» του ίδιου τμήματος.